Condicions Legals i de Privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), t’informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels seus usuaris al web www.ampapaucasals.cat o www.ampapaucasals.com seran tractades per l’entitat:

1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola Pau Casals de Sabadell (AMPA)
CIF: G-59916502
Adreça postal: Carrer d’Atlanta, 31, 08206 Sabadell (Barcelona)
Adreça de correu electrònic:  administració arrova ampapaucasals.cat

2.- DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Adreça de correu electrònic: administració arrova ampapaucasals.cat

3.- FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA

Des d’AMPA podem tractar les vostres dades de caràcter personal per a les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagueu facilitat:

I – Enviar circulars de temes d’importància en les activitats de l’escola en que hi participa l’AMPA.

II – Notificar d’informacions d’interès per les famílies de l’escola adscrits a l’AMPA.

III – Convocar una assemblea general de l’AMPA amb caràcter ordinari o extraordinari.

IV – Gestionar les altes i l’enviament a l’usuari d’informació d’utilitat o interès relativa a articles, esdeveniments, xerrades, cursos i publicacions, publicitat i informació comercial, per diferents mitjans, sobre l’associació, les seves activitats, serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

V – I en general, dur a terme totes les actuacions necessàries per poder donar resposta als diferents tràmits i accions que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se’n derivin.

Per tal de donar resposta a les sol·licituds d’informació i altres tràmits de l’usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte. En cas contrari, no podem garantir-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l’usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte “baixa” al correu administració arrova ampapaucasals.cat.

L’usuari garanteix i respondrà del fet que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, així com de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document, i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’AMPA per als fins assenyalats.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les seves dades seran principalment la Junta de l’AMPA, que garanteix en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

5.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament. En aquest sentit:

  • Les dades per a la gestió de les dades dels socis es conservaran mentre duri la seva vinculació amb l’associació, i, un cop finalitzada, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de l’esmentada gestió, d’acord amb la legislació aplicable.
  • Les dades per a l’enviament dels butlletins informatius i les notificacions seran conservades indefinidament fins que l’usuari manifesti, si escau, la seva voluntat de suprimir-les.
  • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps que sigui necessari per donar-hi resposta.

6.- EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits del RGPD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:

Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola Pau Casals de Sabadell, Carrer Atlanta, 31 08206 Sabadell (Barcelona) o mitjançant correu electrònic: administració arrova ampapaucasals.cat, indicant a l’assumpte del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

Data de publicació de la darrera versió de la política de privadesa: 10/2/2022